Skorzystaj z usług prawnika bez wychodzenia z domu!

W ramach projektu wdrożony został innowacyjny system poradnictwa internetowego – świadczonego przez utworzoną w tym celu e-kancelarię prawną. Do obsługi e-kancelarii zatrudniono zawodowych prawników – ekspertów z poszczególnych dziedzin prawa. Dzięki temu otrzymujecie Państwo usługę prawną na najwyższym merytorycznym poziomie – a wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu!
Z OSTATNIEJ CHWILI

Co dalej z bezpłatnym poradnictwem...?? Czy wypracowane standardy nie zostaną zaprzepaszczone, a praca wielu osób pójdzie na marne?? O celowości kontynuowania idei dostępnośći do bezpłatnego poradnictwa i sposobie działania lobby prawniczego z Prezesem SIS Krzysztofem Szydłowskim rozmawiał Konrad Rękas.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wywiadu - kliknij na zdjęcie aby przejść do filmu.

 


 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O GRUPIE SIS

 


 

Z Krzysztofem SZYDŁOWSKIM – byłym Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego i Senatorem RP, a obecnie prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych (SIS), jednej z najlepszych instytucji okołobiznesowych w regionie w zakresie pozyskiwania środków z UE - rozmawia Jolanta Kozak.


Kończy się perspektywa finansowa UE 2007-2013 – co nas teraz czeka?

Jesteśmy obecnie w szczególnym momencie - na przełomie dwóch tzw. „siedmiolatek” budżetowych Unii Europejskiej. W końcową fazę wchodzą projekty realizowane ze środków perspektywy finansowej 2007-2013, a wkrótce ruszą konkursy z programów nowej perspektywy 2014–2020.

Nasz kraj otrzyma 105,8 mld euro z kwoty 908 mld jakie UE przeznaczyła dla 28 krajów na te 7 lat, z czego 72,9 mld euro zostanie wypłacone w ramach polityki spójności, natomiast 28,5 mld euro w ramach polityki rolnej. Oznacza to, że Polska i tym razem będzie największym beneficjentem budżetu unijnego. Musimy jednak pamiętać, że jest to ostatnia „siedmiolatka”, w ramach której Polska otrzymuje tak duże środki finansowe. To również ostatnia perspektywa finansowa, w której Polska może realizować olbrzymie inwestycje infrastrukturalne w ramach polityki spójności. Mówiąc prościej – to ostatni dzwonek dla władz samorządowych na realizację znaczących inwestycji z dofinansowaniem UE.

Jak cenne jest takie dofinansowanie i jak wiele dzięki funduszom unijnym można zrobić nikogo już dziś nie trzeba przekonywać. Fundusze Europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Dzięki środkom z Unii coraz więcej Polaków ma dostęp do nowoczesnych dróg i szerokopasmowego internetu.

Efekty działania funduszy UE na różnych płaszczyznach życia społeczno – gospodarczego można by wymieniać długo, przytoczę zatem tylko kilka liczb związanych z infrastrukturą wybudowana w latach 2007-2013.

W latach 2007 powstało 10 411 km dróg (w tym 1302 km autostrad i dróg ekspresowych). Zbudowano lub zmodernizowano 1516 km linii kolejowych i zakupiono bądź zmodernizowano 1929 jednostek taboru komunikacji miejskiej. Powstało już 34 981 km sieci Internetu szerokopasmowego oraz 5 208 nowych e-usług. Wybudowano lub przebudowano 2535 km dróg krajowych i wojewódzkich oraz 6574 km dróg powiatowych gminnych. Wybudowano 24 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonano ponad 29 tys. kanalizacji zagrodowych, wybudowano 199 oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych. Trzeba pamiętać, że projekty z tej perspektywy finansowej wciąż są realizowane i finalizowane, więc liczby te ciągle rosną. W naszym województwie wciąż np. trwa budowa infrastruktury szerokopasmowego internetu w ramach programu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.


To imponujące liczby – wiele udało się zrobić. Mówi się jednak że teraz będzie trudniej. Jak przygotować się do nowego programowania UE?

Tak – zasady jakie znamy to już historia. Stoimy u progu nowej perspektywy finansowej i nowych zasad wydatkowania środków – zasad zmienionych i niestety znacznie trudniejszych.

Żeby nie mówić o szczegółach tego co nas czeka wspomnę tu jedynie o zasadach generalnych i podstawowych ideach, którym przyświeca nowe programowanie UE…. Z analiz trendów społeczno-gospodarczych, zasad finansowania projektów w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz deklaracji instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję tych środków wynika przede wszystkim jasno, że czas rozdrobnienia i nieskoordynowanego działania pojedynczych podmiotów (samorządów, firm czy NGO) odchodzi w przeszłość. To oznacza, że nie będzie już dróg kończących się w lesie, mijających się sieci wodociągowych, czy dwóch sąsiadujących ze sobą i działających na „pół gwizdka” oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci.

Wspierane będą przede wszystkim projekty opracowywane i realizowane w strukturach konsorcyjnych, sieciowych, projekty kompleksowo i wielopłaszczyznowo rozwiązujące problemy na większym obszarze niż jedna gmina, powiat czy nawet często województwo. Premiowane będzie łączenie potencjałów i zasobów, uzyskiwanie efektu synergii poprzez skoordynowane działanie wielu instytucji, samorządów, organizacji i przedsiębiorstw.

Dla samorządów oznacza to konieczność budowania szerszych porozumień i wspólnego realizowania inwestycji. Jest to oczywiście trudniejsze ale – chyba każdy to przyzna – sensowniejsze podejście. Zamiast budować wiele rozdrobnionych, droższych i mniej efektywnych a co za tym idzie, nie w pełni wykorzystywanych elementów infrastruktury (a z innych rezygnować z braku środków) będzie można rozplanować inwestycję racjonalniej i efektywniej, a przez to także zbudować więcej i lepiej. Oczywistą też jest kwesta wykorzystania efektu skali i synergii. Inaczej też rozkładają się koszty obsługi, serwisu i napraw… - o czym często wielu zapominało, a teraz mają problemy z finansową obsługą inwestycji nie zawsze racjonalnych, nieefektywnych, a przez to stanowiących duże obciążenie dla budżetów…

Przy planowaniu inwestycji musimy pamiętać też o tym, iż działając lokalnie w swojej gminie czy powiecie powinniśmy widzieć swoją rolę w ujęciu globalnym - gdyż stanowimy część szerszych struktur (także w rozumieniu poszczególnych programów) – Polski Wschodniej, Europy Środkowej, Grupy Wyszehradzkiej czy np. obszaru Euroregionu Bug. Dlatego warto patrzeć dalej i szerzej, nawiązywać liczne porozumienia i współpracę, wchodzić w relacje z różnymi środowiskami i partnerami; tak w regionie jak i poza nim, a nawet transgraniczne i międzynarodowe. Takie są kierunki, a więc i wyzwania dla każdego kto w nowej perspektywie Unijnej 2014-20 chce osiągnąć sukces i być pierwszym wśród równych.

Mówiąc o szerszym patrzeniu na świat samorządy jak najszybciej winny bardzo mocno skoncentrować swoją uwagę na kwestiach związanych z energetyką odnawialną i gospodarką niskoemisyjną. Ogromne środki skierowane zostaną na rozwój energetyki zrównoważonej, opartej o wysokowydajne, rozproszone źródła energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, inteligentne – spinające kilka gmin – sieci energetyczne zapewniające efektywne wykorzystanie energii i bezpieczeństwo energetyczne, systemy prosumenckie oparte o mikroinstalacje OZE, systemy magazynowania i dystrybucji energii pozyskanej z OZE, a także podnoszenie efektywności energetycznej budynków i zmniejszenie ich emisyjności. Spójrzmy na to co dzieje się obecnie w Niemczech – to światowy trend i droga do sukcesu. Kto szybciej się na nią przestawi ten zyska przewagę konkurencyjną – „Pierwszy w czasie lepszy w prawie.”

Bardzo istotnym wyzwaniem w staraniu się o środki UE to INNOWACJE – to słowo klucz w dzisiejszym zglobalizowanym i konkurencyjnym świecie. Musimy mieć ambicję wypracowywania rozwiązań nowych i lepszych – to one będą premiowane i dodatkowo punktowane. Dlatego przy opracowywaniu projektów samorządowcy powinni współpracować ze światem nauki i biznesu, a także środowiskiem Instytucjami Otoczenia Biznesu (IOB) jakim np. jest SIS, które są koordynatorami takiej współpracy, a jednocześnie nośnikiem oryginalnych nowatorskich idei i pomysłów. Warto też uczestniczyć w działaniach branżowych klastrów, inicjatyw międzysektorowych, a także we własnym zakresie inspirować powstawanie takich porozumień na swoim terenie.

Trudną i wymagającą dla samorządów (ale także firm, instytucji i NGO) kwestią będzie zmieniona w wielu przypadkach formuła finansowania. Nowa perspektywa finansowa oznacza odchodzenie od form bezzwrotnych na rzecz form zwrotnych – preferencyjnych, częściowo umarzanych kredytów. W przypadku bezzwrotnych dotacji ich poziom również faktycznie ulegnie zmniejszeniu; chociażby poprzez samoograniczanie się wnioskodawców wymuszone konkurencją i punktacją konkursową - premiującą niższe poziomy dofinansowania.

Dużą szansę dla samorządów na realizację efektywnych ekonomicznie inwestycji w czasach ograniczonych zasobów finansowych jest partnerstwo publiczno – prywatne (PPP). Samorząd zamiast niepotrzebnie zadłużać się by pokryć wkład własny do projektu, a później ponosić koszty utrzymania często nieefektywnych spółek komunalnych świadczących usługi dla mieszkańców (wodociągi, wysypiska śmieci, spalarnie, drogi, energetyka, itd.), może wchodzić w kooperację z prywatnymi przedsiębiorcami i inwestować wspólnie – przekazując np. przedsiębiorcy posiadane przez siebie grunty w zamian za udziały, a sam uwalniając się od obciążeń w postaci spłaty kredytów. To wyzwanie na te lata dla najlepszych samorządów – tak działa cały nowoczesny świat w zakresie finansowania infrastruktury publicznej bez środków własnych i obciążeń budżetów na lata. Zatem PPP to innowacyjność teraz i konieczność po zakończeniu dotacji z UE.

Tak więc to dla wszystkich duże wyzwanie. Zarówno dla nas - przedstawicieli środowiska instytucji otoczenia biznesu jak i samorządowców którzy będą planowali swoje inwestycje.

Jak kierowana przez Pana instytucja przygotowuje się do tych nowych wyzwań?

Instytucja, którą kieruję już od dana przygotowuje się do sprostania nowym wymaganiom. Po pierwsze od kilku lat tworzymy kooperacyjne sieci powiązań i budujemy struktury sieciowe, które pozwolą nam realizować duże, branżowe projekty. Aktywnie działa już Klaster Designu, Innowacji i Mody, Klaster Zrównoważonej Energetyki i OZE oraz Stowarzyszenie Prosumentów OZE. Zrealizowaliśmy z dotacji MPiPS projekt zbudowania standardów współpracy Lubelskiego Porozumienia Publiczno – Społecznego, a obecnie – również z dotacji MPiPS – tworzymy regionalną sieć NGO działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości pod nazwą Lubelska Unia Pozarządowa (LUP@). Naszym celem jest integracja lubelskich środowisk pozarządowych – zwłaszcza z mniejszych ośrodków miejskich i obszarów wiejskich - działających na rzecz szeroko pojętego rozwoju lokalnego oraz wypracowanie sprawnych mechanizmów współpracy, które pozwolą nam wszystkich w sposób realny oddziaływać na lokalne polityki w ważnych dla nas obszarach społeczno-gospodarczych i być wartościowym partnerem dla świata nauki, samorządu i biznesu w tworzeniu i wdrażaniu kluczowych dla rozwoju regionu projektów.

Nie zapominamy także o kwestii pozyskania pozadotacyjnych źródeł finansowania naszych działań. Rozpoczynamy realizacje zakrojonego na szeroką skalę planu inwestycyjnego. Budujemy własny kompleks elektrowni słonecznych o mocy 2 MW z budżetem 10 mln zł oraz Lubelskie Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości – SIS BIZNES PARK w Lublinie (14,3 mln zł), gdzie na powierzchni 3000 m2 uruchomimy inkubator innowacyjnych przedsięwzięć m.in. w obszarach; OZE, IT, ICT, nowoczesnego wzornictwa przemysłowego, designu oraz zaoferujemy lokalnym przedsiębiorcom liczne usługi; doradztwo prawne i biznesowe, marketingowe, czy wsparcie szkoleniowo-technologiczne i B+R+I.

Słowem; kooperacja, projekty partnerskie, wielopłaszczyznowe, zintegrowane i kompleksowe, innowacja oraz energetyczna efektywność – to klucze do środków z nowej perspektywy finansowej UE. Perspektywy – co trzeba sobie jasno powiedzieć - ostatniej w takim kształcie i wymiarze. Już nigdy tak dużych środków z budżetu Unii Europejskiej Polska nie otrzyma. Połączmy zatem siły i pomysły aby jak najwięcej z tych pieniędzy trafiło na Lubelszczyznę.

 
SZANOWNI PAŃSTWO

Projekt "MAM PRAWO" zajął I -sze miejsce w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja została przyznana w ramach: Priorytetu: V. Działanie: 5.4. Poddziałanie:5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego". Zdobycie tak wysokiej noty to nie tylko bardzo dobrze przygotowany merytorycznie wniosek, wysoka jakość fachowych usług prawniczych, ale również, co należy podkreślić, ważna społeczna rola tego przedsięwzięcia. Po pół roku intensywnej pracy udzieliliśmy już ponad 13000 porad prawnych i obywatelskich. Z każdym dniem liczba ta zwiększa się. W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych serdecznie zapraszam do korzystania z bezpłatnych usług uruchomionych przez nas sieci Biur Porad Prawnych i Obywatelskich oraz elektronicznego systemu e-porad. W ramach projektu możecie Państwo skorzystać bezpłatnie z fachowej pomocy prawnej w sposób najbardziej dla siebie wygodny- zarówno na miejscu w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich jak i przez internet.

Nasi doświadczeni doradcy pomogą Państwu w rozwiązaniu spraw związanych z prawem cywilnym, rodzinnym, spadkowym, prawem pracy oraz w innych sprawach wymagających interwencji prawnika. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw możecie Państwo umówić się na indywidualną konsultację ze specjalistą określonej dziedziny prawa, a w uzasadnionych przypadkach losowych możecie Państwo skorzystać z wizyty prawnika we własnym domu.

Szczególnie zachęcam Państwa do korzystania z porad prawnych przez internet. W ramach uruchomionej przez nas nowoczesnej e-kancelarii, zespół prawników odpowiada na Państwa pytania zadane poprzez formularz, który znajduje się na stronie. Odpowiedź przyjdzie do Państwa drogą mailową lub będzie do odbioru bezpośrednio w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich.


Jeszcze raz serdecznie zapraszam do naszych Biur i internetowej e-kancelarii!


Krzysztof Szydłowski


Prezes Zarządu

Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych

 
SZANSE CZY ZAGROŻENIE - ASPEKTY PRAWNE WYDOBYCIA GAZU ŁUPKOWEGO

W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się o wydobyciu gazu łupkowego. Perspektywa wydobywania gazu na naszym terenie budzi z jednej strony wielkie nadzieje ale, również ogromne obawy.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich codziennie przychodzą ze swoimi wątpliwościami obywatele zaniepokojeni potencjalnymi zagrożeniami, aspektami prawnymi związanymi z wydobyciem na ich terenie gazu z łupków, jak również samorządowcy zainteresowani kwestią wydobycia gazu. Dlatego 27 kwietnia w Zamościu odbyła się konferencja na temat: "Szans i zagrożeń związanych z eksploatacją niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego". Konferencja miała na celu przekonanie, iż wydobycie gazu łupkowego jest szansą, a nie zagrożeniem dla lokalnych społeczności i może przyczynic się do rozwoju Polski Wschodniej.

                                                                                                                    

Gaz łupkowy szansą dla Lubelszczyzny

 
INICJATYWA USTAWODAWCZA

Projekt "MAM PRAWO" jest odpowiedzią na bardzo istotny problem społeczny jakim jest brak powszechnego dostępu do profesjonalnych bezpłatnych usług prawnych. Sytuacja ta dotyka  zdecydowaną większość społeczeństwa, szczególnie osoby o niskich dochodach. Komercyjne usługi są często bardzo kosztowne. Z kolei Państwo Polskie nie zapewnia w ramach istniejących rozwiązań żadnej stałej alternatywy. W odpowiedzi na ten problem społeczny uruchomione zostały bezpłatne biura z dostępem do poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Nasza działalność prowadzi również do pogłębiania świadomości prawnej obywateli ich praw ale również i obowiązków. Dążymy do rozwoju świadomego społeczeństwa obywatelskiego oraz tworzenia globalnej platformy międzyinstytucjonalnej współpracującej ze sobą na rzecz zapewnienia mieszkańcom województwa lubelskiego jak również całego kraju dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej. Działalność naszych biur cieszy się ogromnym powodzeniem. Od początku funkcjonowania udzieliliśmy ponad 12 000 porad. Liczba ta z każdym miesiącem zwiększa. Nie bez powodu zajął on pierwsze miejsce w konkursie MPiPS oraz został objety honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego.

Niestety inicjatywa ta będzie musiała się niebawem zakończyć. Dzieje się tak dlatego, iż unijne finansowanie w ramach działania 5.4.2 POKL wkracza w fazę końcową, aż do całkowitego zaniku w 2014 roku. Oznacza to utratę dostępu do bezpłatnych porad prawnych. Dlatego naszym obowiązkiem jest powołanie do życia inicjatywy kompleksowego, ogólnokrajowego systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego dostępnego dla każdego z obywateli bez względu na stopę majętności czy pozycję społeczną. Podczas jego projektowania powinniśmy się wzorować na modelowych rozwiązaniach stworzonych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. Z innowacyjnym rozwiązaniem poradnictwa internetowego: e - kanelarii jak również poprzez sprawną sieć biur poradnictwa prawnego.

Żywimy ogromna nadzieję, iż nasze starania zostaną uwieńczone sukcesem i przyczynią się do propagowania bezpłatnego poradnictwa prawnego. Liczymy także na pomoc ze strony władz w celu zrealizowania tego przedsięwzięcia.

 
SCHEMAT UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH

 

kliknij aby powiększyć

O PROJEKCIE


„MAM PRAWO” to projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z poddziałania 5.4.2. Organizatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych a partnerem Urząd Miejski w Opolu Lubelskim. Projekt objęty jest patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego Pana Arkadiusza Bratkowskiego.

Bezpłatne porady prawne i obywatelskie udzielane będą od maja 2011r. do kwietnia 2014r. Projekt w ciągu trzech lat funkcjonowania obejmie swoim zasięgiem osiem powiatów, w których do tej pory nie funkcjonowały tego typu placówki – są to powiaty: kraśnicki, puławski, biłgorajski, janowski, rycki, krasnostawski, świdnicki i opolski. W ramach projektu „Mam Prawo” z profesjonalnej pomocy prawników i doradców skorzystać będą mogły wszystkie osoby. Projekt obejmie swoimi działaniami również osoby zamieszkałe na terenach wiejskich, gdzie tego typu wsparcie było jak dotąd niemal niedostępne. Dodatkowo system porad wyjazdowych obejmie osoby nie mogące swobodnie poruszać się, niepełnosprawne, opiekujące się osobami zależnymi.

 

E-KANCELARIA


W ramach projektu „MAM PRAWO” osoby zamieszkujące jeden z powiatów: świdnicki, puławski, kraśnicki, krasnostawski, opolski, biłgorajski, janowski, rycki mogą skorzystać również z usługi świadczonej przez e-kancelarie. Maksymalny czas oczekiwania na e-poradę wynosi 3 dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia lub uzupełnienia informacji /dokumentów. Aby skorzystać z e-porady należy wejść na stronę www.MamPrawo.eu i kliknąć w przycisk e-kancelaria. Zostaniecie Państwo przekierowani do specjalnie opracowanego formularza – dzięki systemowi podpowiedzi i wskazówek – będziecie Państwo mogli zadać pytanie naszym ekspertom. Odpowiedź przyjdzie do Państwa na wskazany w zapytaniu adres e-mail, lub - jeśli jest tak Państwu wygodnie – będzie do odbioru w wybranym Biurze w godzinach jego urzędowania. Bezpłatne porady prawne i obywatelskie będą udzielane wszystkim mieszkańcom zameldowanym (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatu: świdnickiego, puławskiego, kraśnickiego, krasnostawskiego, opolskiego, biłgorajskiego, janowskiego, ryckiego.

Maksymalny czas oczekiwania na e-poradę wynosi 3 dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia lub uzupełnienia informacji / dokumentów, o którym mowa powyżej.
Porady udzielane są przez PPPiO oraz e-kancelarię przy zachowaniu zasad bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji.